Všeobecné podmínky - vozy

Všeobecné podmínky krátkodobého pronájmu společnosti CZECH LEASE s.r.o. - v.06/2017 (dále jen „VPP“)

Všeobecné podmínky pronájmu společnosti CZECH LEASE s.r.o. pro poskytnutí pronájmu motorového vozidla upravují podmínky poskytování pronájmu motorového vozidla v návaznosti na Smlouvu o pronájmu vozidla (dále jen „SPV“), jíž jsou nedílnou součástí. Ustanovení VPP nevylučují v SPV dohodnout podmínky odlišné. Jednotlivá ustanovení VPP jsou zaměřena k dosažení potřebné právní jistoty obou smluvních stran se záměrem uspokojit potřeby Nájemce a zároveň chránit Poskytovatele proti případným škodám vzniklým v důsledku používání vozidla v pronájmu.

Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel pronájmu vozidla (dále jen „PPV“) je povinen:

 1. Předat Nájemci motorové vozidlo (dále jen „MV“) ve stavu splňujícím podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.
 2. Po dobu trvání Smlouvy zajistit v souladu se sjednanými službami dle SPV řádné a včasné plnění technických a asistenčních aktivit souvisejících s používáním vozidla v pronájmu.
 3. Převzít MV po uplynutí doby, na kterou bylo MV poskytnuto, provést protokolární kontrolu jeho stavu, provést protokolární převzetí MV, vyúčtovat poskytnuté služby a vystavit řádné platební doklady.

Nájemce je povinen:

 1. Využívat motorové vozidlo pouze k účelům, k nimž je určeno, provozovat je pouze na pozemních komunikacích a v souladu se SPV a těmito VPP
 2. Neposkytovat MV třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu PPV. V případě udělení souhlasu s podnájmem MV třetí osobě, zůstává Nájemce nadále jediným smluvním partnerem PPV a jako takový odpovídá za případné škody způsobené jak na MV, tak i za škody MV způsobené. Nájemce rovněž nesmí bez předchozího písemného souhlasu PPV převést svá práva a povinnosti z SPV na třetí osobu. Při porušení této povinnosti bere Nájemce na vědomí, že takové postoupení bude neplatné se všemi právními důsledky.
 3. Nekouřit v MV a nepřepravovat v MV jakákoliv zvířata.
 4. Nepoužívat MV jako taxi nebo odtahové, soutěžní či cvičné vozidlo a MV nepřetěžovat. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za způsobené škody v plné výši.
 5. Při každém zaparkování či odstavení MV, jej uzamknout, aktivovat veškerá bezpečnostní zařízení, kterými je vozidlo vybaveno. Nenechávat ve vozidle dokumenty k autu - Osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění – zelenou kartu, servisní knížku apod. V případě předání klíčů (čipové karty) od MV cizí osobě nebo zanechání klíčů (čipové karty) a dokumentů k autu ve vozidle, odpovídá Nájemce za případnou způsobenou škodu v plné výši.
 6. Užívat MV v souladu s návodem k obsluze a údržbě, pravidelně kontrolovat stav a množství chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, olejových náplní a předepsaný tlak v pneumatikách.
 7. Nájemce je povinen používat výhradně druh pohonných hmot podle návodu k použití MV. Při použití jiných pohonných hmot odpovídá Nájemce za způsobenou škodu v plné výši. Nájemce je povinen na vyžádání předložit PPV účtenku od čerpací stanice, kde pohonné hmoty čerpal.
 8. Hradit veškeré provozní náklady spojené s provozem MV, zejména pohonné hmoty, jako i odstraňovat a opravovat drobné škody na MV vzniklé v době jeho poskytnutí Nájemci, včetně oprav pneumatik, pokud nebylo poškození způsobeno prokazatelně výrobní vadou.
 9. V případě havárie, poškození, závady nebo nutnosti opravy, či servisní kontroly, okamžitě MV odstavit a neprodleně informovat PPV. Za případné škody na MV v důsledku pokračování v jízdě odpovídá Nájemce v plné výši.
 10. Hradit pokuty za přestupky způsobené MV v době jeho pronájmu. Nájemce nese právní odpovědnost za protiprávní jednání spáchané MV v době pronájmu se všemi jeho důsledky.
 11. Odstavit MV v případě poruchy tachometru a tuto závadu neprodleně nahlásit PPV. Nájemce nesmí zasahovat do zařízení zaznamenávající počet ujetých kilometrů a ani jinak pozměňovat údaje týkající se stavu ujetých kilometrů. V případě pochybností o stavu kilometrů na tachometru bere Nájemce na vědomí, že PPV je oprávněn nechat zpracovat znalecký posudek na skutečný stav kilometrů na tachometru. Prokáže-li se manipulace se stavem kilometrů na tachometru je Nájemce povinen uhradit též veškerou škodu, která PPV vznikla včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku a zároveň bere na vědomí riziko trestního stíhání.
 12. Oznámit PPV jízdu s MV mimo území České republiky a vyžádat si od PPV písemný souhlas s uvedením termínu jízdy do zahraničí.
 13. Každou nehodu, havárii a to i takovou, při níž nedojde ke škodě na MV, poškození nebo jeho zničení a dále odcizení MV, jeho součástí nebo příslušenství, neprodleně oznámit PPV a vždy též Policii České republiky bez ohledu na výši pravděpodobné škody. Nájemce je povinen vyžádat si od Policie České republiky protokol s uvedením č. j. a tento zaslat PPV, příp. řádně vyplněný záznam o nehodě. V případě porušení této povinnosti je případný postih pojišťovny povinen uhradit Nájemce.
 14. Oznámit PPV jakoukoliv změnu údajů charakterizujících označení Nájemce uvedených ve SPV.
 15. Oznámit PPV ihned poškození nebo ztrátu jakékoli části dokumentace k vozidlu, klíčů (čipové karty) od MV, Registrační značky apod. PPV zajistí výměnu nebo dodání výše uvedených předmětů na náklady Nájemce.

Smlouva o pronájmu vozidla

 1. Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu určitou začínající dnem, přesným časem a podpisem obou smluvních stran, tedy PPV a Nájemcem. Součástí SPV je protokolární převzetí MV, kde je přesně zaznamenán stav MV.
 2. SPV přesně určuje dobu ukončení pronájmu a místo předání MV. Nedílnou součást SPV jsou přiložené a podpisem Nájemce potvrzené VPP.

Převzetí MV

 1. Nájemce je oprávněn si převzít MV od PPV v předem sjednané době a místě.
 2. V případě, že MV však v tuto dobu a místě není k dispozici, nevznikají Nájemci jakékoli právní nároky na náhradu ušlého zisku, jiných nákladů a náhrad.
 3. Při převzetí MV je Nájemce povinen MV prohlédnout, ověřit si jeho identifikaci a zjistit jeho stav. Stav MV je zaznamenán na protokol o převzetí MV. Protokol o převzetí MV dále obsahuje položku převzetí klíčů (popř. čipových karet) od MV a převzetí dokumentace k MV. Dokumentací se rozumí zejména návod k použití MV, osvědčení o registraci vozidla, oprávnění k používání vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem MV, instrukce a formuláře od pojišťovny, registrační značky a případné instrukce PPV.
 4. Protokol o převzetí je nedílnou součástí SPV a je zde zaznamenán celkový stav vozidla včetně poškození karoserie, jiných dílů a součástí MV. Po podepsání nelze již tento protokol, bez předchozí písemné dohody s PPV měnit či do jeho údajů jinak zasahovat.
 5. Nájemce je povinen při převzetí vozidla protokol o převzetí MV podepsat a tím vyjádřit svůj souhlas s uvedenými údaji.

Vrácení MV

 1. Nájemce je povinen vrátit vozidlo čisté v termínu uvedeném v SPV. V případě vrácení MV s poškozeným nebo znečištěným interiérem se Nájemce zavazuje PPV uhradit veškeré náklady, které bude nucen vynaložit k uvedení interiéru MV do stavu odpovídajícímu stáří a počtu ujetých kilometrů a uhradit veškeré škody, které na MV vznikly.
 2. Nájemce je povinen MV vrátit ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů a se všemi příslušnými doklady. PPV nebo jím zplnomocněný zástupce zkontroluje celkový stav vozidla. Nevrátí-li Nájemce MV ve stavu odpovídajícím stáří a počtu najetých kilometrů, je povinen uhradit náklady vynaložené na uvedení MV do takového stavu.
 3. Vrácením MV se rozumí jeho fyzické předání PPV v jeho sídle nebo na místě PPV určeném. O vrácení MV sepíší smluvní strany předávací protokol. Při opožděném vrácení MV je PPV oprávněn účtovat Nájemci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením MV. Bude-li Nájemce v prodlení s vrácením MV o více jak 5 kalendářních dnů, je PPV oprávněn MV Nájemci odebrat a to i za použití soukromé agentury k tomu určené. V případě nutnosti takového zásahu je Nájemce povinen PPV zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za odebrané MV.
 4. Dále je Nájemce povinen PPV vrátit MV včetně klíčů (popř. čipových karet), dokumentaci pro řidiče. Touto dokumentací se rozumí zejména návod k použití, osvědčení o registraci vozidla, oprávnění k používání vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem MV, instrukce a formuláře od pojišťovny, registrační značky a instrukce PPV. V případě, že nájemce nevrátí PPV všechny předané klíče (popř. čipové karty) a dokumentaci k MV je nájemce povinen zaplatit PPV smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
 5. Při předání je PPV oprávněn MV prohlédnout a ověřit si jeho identifikaci, zjistit jeho stav a tento zaznamenat na protokol o převzetí MV a to včetně počtu najetých kilometrů.
 6. Protokol o vrácení MV je nedílnou součástí SPV a je zde zaznamenán celkový stav vozidla včetně poškození karoserie, jiných dílů a součástí MV.

Nájemné a kauce

 1. Výše, složení a splatnost nájemného sjednaného oběma stranami za poskytnutí MV je stanovena v SPV . Nájemce je povinen platit po celou dobu sjednaného poskytnutí MV nájemné včas a ve stanovené výši. Standardní doba splatnosti jednorázových závazků Nájemce vůči PPV činí sedm (7) dnů od zaslání příslušného dokumentu. Při krátkodobém zapůjčení se hradí nájemné v den vrácení MV.
 2.  PPV je oprávněn požadovat od nájemce před půjčením MV složení „kauce“ v minimální výši 10.000,- Kč, která se vyúčtovává po vrácení MV a j1eho kontrole zástupcem PPV. Vůči kauci se zúčtovává nájemné, smluvní pokuty, náhrady škody a případné další pohledávky PPV vůči nájemci. Případný přeplatek kauce je vrácen bezhotovostně, do 5 ti kalendářních dnů na účet určený nájemcem vedený peněžním ústavem v ČR.  
 3. V případě poškození MV, a to i z důvodu nezaviněného Nájemcem a tím jeho dočasného vyřazení z provozu, je Nájemce povinen hradit nájemné, jakoby MV vyřazeno z provozu nebylo. Nájemci přitom nevzniká vůči PPV právo na nárok náhrady jakýchkoliv škod, ztrát, ušlého zisku apod. Při splnění všech ustanovení VPP má Nájemce nárok na poskytnutí náhradního vozidla po dobu maximálně sedmi (7) kalendářních dnů (nejdéle však na dobu pronájmu sjednanou v SPV). Cena za poskytnutí náhradního MV je zahrnuta ve výši nájemného stanoveného SPV.
 4. Nájemce je povinen platit nájemné i v době, kdy MV z jakýchkoliv důvodů nemůže užívat, a to i tehdy, pokud došlo k jeho poškození, zničení nebo kdy pojišťovna dosud neurčila způsob likvidace pojistné události a nekonstatovala totální škodu MV, popř. došlo k odcizení MV a policie dosud neukončila či nepřerušila (neodložila) pátrání po odcizeném MV.

Pojištění MV

 1. MV je havarijně pojištěno. Územní platnost havarijního pojištění je stanovena v pojistných podmínkách pojistitele, které jsou přílohou SPV a Nájemce je povinen se s nimi seznámit. Nájemce odpovídá za veškeré škody vzniklé užíváním MV v zemích, na které se nevztahuje územní platnost havarijního pojištění. Veškeré náklady spojené s havarijním pojištěním (pojistné atd.) hradí PPV a jsou zahrnuty do nájemného, není-li dohodnuto jinak.
 2. Škody, které nejsou zcela nebo vůbec škodou dle pojistných podmínek havarijního pojištění, smluvních ujednání a popřípadě dalších předpisů pojišťovny, uhradí Nájemce v plné výši. Nájemce nese veškeré náklady za opravu MV (náklady na uvedení vozidla do původního stavu), až do výše stanovené spoluúčasti v pojištění a v plné výši, pokud pojistné plnění bylo odmítnuto pojišťovnou, zejména na základě výluky v pojištění nebo v důsledku porušení povinností ze strany Nájemce.
 3. Pojištění se zejména nevztahuje na škody:
  1. které byly způsobeny úmyslným jednáním Nájemce
  2. v případě, že MV bylo použito v době škodní události k trestné činnosti Nájemce
  3. v případě, že řidič MV neměl v době škodní události předepsané řidičské oprávnění
  4. v případě, že MV bylo použito k jinému než určenému účelu
  5. způsobené přímo nebo nepřímo zásahem úřední nebo státní moci nebo vyšší mocí
  6. vzniklé při závodech jakéhokoli druhu nebo soutěžích
  7. na pneumatikách, pokud nedošlo současně i k jinému poškození MV, na které se vztahuje pojistné plnění.
  8. způsobené funkčním namáháním MV, přirozeným opotřebením, únavou materiálu, konstrukční nebo výrobní vadou, nesprávnou obsluhou nebo údržbou (nesprávné řazení převodů, nedostatek pohonných nebo mazacích hmot, přehřátí motoru, nesprávné uložení nákladu apod.).
 4. Nájemce bere na vědomí, že pojistné plnění může být ze strany pojistitele sníženo nebo úplně odepřeno (regres) zejména:
  1. v případě porušení povinnosti Nájemce bez zbytečného odkladu nahlásit pojistnou událost na MV (popř. dle pokynů přímo pojistiteli), když tímto opožděným nahlášením došlo ke zvýšení rozsahu škody
  2. jestliže Nájemce nebo jím pověřená osoba nepravdivě nebo neúplně uvede podstatné skutečnosti, týkající se vzniku nároku na plnění nebo jeho výši
  3. pokud v době škodní události řídila MV osoba pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek (např. léky s vyznačeným zákazem řízení motorového vozidla, apod.)
  4. jestliže řidič MV hrubě porušil dopravní předpisy
  5. pokud došlo k poškození nebo zničení MV v příčinné souvislosti s jeho technickým stavem.
 5. Rozdíl mezi pojistným plněním a skutečnou výši škody v Kč nese Nájemce
 6. Při krádeži MV Nájemce odpovídá PPV v plné výši za škodu, která PPV vznikne odmítnutím pojistného plnění ze strany pojišťovny anebo do výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady PPV. V případě, že Nájemce nepředloží klíče od odcizeného MV nebo nepředloží doklad od Policie ČR o odcizení nebo ztráty klíčů, je povinen PPV uhradit celou pořizovací cenu MV. Při neoprávněném užívání MV, získání MV od PPV do pronájmu podvodným způsobem, při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu PPV nebo při získání MV od Nájemce třetí osobou podvodným způsobem, je Nájemce povinen uhradit PPV pořizovací cenu MV a ušlý zisk.
 7. Nájemce je povinen PPV uhradit veškeré škody na MV, včetně ušlého zisku po dobu opravy MV, které vznikly při řízení MV pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 8. Při pojistných událostech, při kterých došlo k poškození majetku třetích osob, které mají nároky ze zákonného pojištění, je Nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit PPV nejdéle do 24 hodin od jejich vzniku.
 9. Nájemce je povinen nahlásit pojistnou událost:
  1. policii - ihned
  2. PPV - bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku pojistné události
 10. Při odstraňování následků pojistné události konzultuje Nájemce veškeré postupy s PPV a řídí se jeho pokyny. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá PPV za veškeré škody, které následkem takového jednání vzniknou.
 11. Pokud dojde k pojistné události je Nájemce povinen učinit opatření, aby škoda, vzniklá s touto událostí nebo v souvislosti s ní, se již nezvětšovala. Nájemce je však povinen prokázat odůvodněnost takových opatření a uchovat poškozené části MV do doby jejich prohlídky zástupcem pojišťovny nebo PPV. Povinnost Nájemce k úhradě splátky v plné výši není vznikem pojistné události dotčena.

Zánik smlouvy o pronájmu MV

SPV zaniká:

 1. vrácením MV po uplynutí doby sjednané k jeho poskytnutí,
 2. trvalým vyřazením MV z provozu,
 3. odstoupením od smlouvy ze strany PPV,
 4. okamžitým odebráním MV,
 5. dohodou na základě žádost Nájemce

Trvalé vyřazení MV z provozu:

Při odcizení nebo zničení MV zanikne SPV dnem, ve kterém došlo podle záznamů Policie ČR k odcizení MV, v případě zničení MV, při kterém došlo ke škodní (pojistné) události na MV, kterou se pojistitel rozhodl likvidovat jako „ totální škodu“. V těchto případech zániku SPV je Nájemce povinen zaplatit PPV zejména:

 1. dlužné nájemného do doby předčasného zániku SPV
 2. pojistitelem strženou „spoluúčast“ na pojistné události a dále nelikvidní položky stanovené pojistitelem

Odstoupení od smlouvy ze strany PPV:

PPV je oprávněn odstoupit od SPV v následujících případech:

 1. jestliže Nájemce užívá MV v rozporu s účelem užívání dohodnutým ve SPV a těchto VPP v důsledku čehož PPV vznikla škoda nebo mu hrozí vznik škody, popř. může dojít k předčasnému opotřebení či poškození MV,
 2. pokud Nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající ze SPV a těchto VPP,
 3. pokud se majetkové poměry Nájemce výrazně zhorší, event., pokud vyjdou najevo takové skutečnosti týkající se Nájemce, za kterých by s ním PPV SPV neuzavřel.

V těchto případech je ukončena SPV dnem doručení odstoupení Nájemci. V případě pochybností smluvní strany sjednávají, že dnem doručení se rozumí (3) den, ode dne uložení zásilky u poštovního doručovatele. Pokud SPV zanikne odstoupením od smlouvy ze strany PPV, je Nájemce povinen vrátit MV včetně všech dokladů s ním souvisejících na místo a v termínu určeném v SPV pro jeho vrácení. Pokud tak neučiní, PPV odebere MV bez předchozího oznámení a na náklady Nájemce, a to i proti jeho vůli a za pomoci bezpečnostní agentury. Ostatní práva PPV na náhradu škody a ostatní finanční plnění tím nejsou dotčena.
Zánikem SPV, včetně odstoupení od smlouvy, nejsou ani částečně dotčeny nároky PPV vůči nájemci. V případě odstoupení od SPV ze strany PPV je takto nájemce povinen, pokud není dohodnuto jinak, zaplatit PPV zejména:

 1. dlužné nájemné po ukončení smlouvy odstoupením od SPV do doby vrácení, či odebrání MV. Nájemce je přitom povinen zaplatit za každý započatý den nájemné v plné výši vč. DPH,
 2. smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy odstoupením od SPV ve výši 10.000,- Kč
 3. náklady vynaložené v souvislosti s odebráním MV,
 4. náklady na opravy, je-li vrácené či odebrané MV v technickém stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení,
 5. náhradu škody,
 6. smluvní pokuty a úroky z prodlení,

Okamžité odebrání MV:

Bude-li Nájemce porušovat jakékoliv podmínky pronájmu uvedené v SPV a VPP, je PPV oprávněn odebrat Nájemci MV ihned i proti jeho vůli, a to i za použití soukromé bezpečnostní agentury k tomu určené.

Dohoda na základě žádosti Nájemce:

V případě ukončení SPV dohodou na základě žádosti Nájemce, je Nájemce povinen zaslat PPV písemnou žádost o vypracování návrhu dohody o předčasném ukončení SPV o poskytnutí MV. V tomto návrhu dohody budou PPV přesně specifikovány podmínky ukončení SPV o poskytnutí MV, včetně vyrovnání všech finančních a jiných závazků Nájemce a PPV.
Závěrečná ujednání

 1. Nájemce se podpisem SPV zavazuje k dodržování ustanovení VPP. PPV nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Nájemci v souvislosti s poruchou MV, ušlý zisk, nocležné, cestovné z místa poruchy apod.
 2. Nájemce je povinen ohlásit PPV písemně neprodleně (nejpozději do 3 dnů) změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, bankovní konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, zahájení insolvenčního řízení, zjištění úpadku a vstup do konkursního nebo reorganizačního řízení, apod. Nájemce odpovídá za to, že PPV má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.
 3. Žádným ustanovením těchto VPP o smluvní pokutě není dotčeno právo PPV na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností Nájemcem.
 4. PPV je oprávněn kdykoli provést zápočet jakýchkoli peněžních závazků a pohledávek, které mu vznikly za Nájemcem, a to i tehdy, pokud vyplývají z různých právních vztahů a jsou nesplatné.
 5. PPV je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Nájemci vyplývající ze SPV třetí osobě.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že veškeré vzájemně zaslané listiny budou v případě pochybností považovány za doručené druhé smluvní straně třetí (3) den, ode dne uložení zásilky u poštovního doručovatele.
 7. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se výše uvedenými VPP seznámil, každému ustanovení rozumí a nemá proti nim žádných námitek. Nájemce s podmínkami uvedenými ve VPP souhlasí a je si vědom sankcí plynoucích z jejich porušování.
 8. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že při podpisu VPP na něj nebyl vyvíjen žádný nátlak a VPP podepisuje ze své svobodné vůle.

Staněk MOTO - autorizovaný dealer KTM - e-shop s kompletním sortimentem KTM www.stanekmoto.cz
Předváděcí vozy - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.predvadeci-vozy.cz
Vozy 4x4 a vozy SUV - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.4x4-suv.cz
Firma HS Auto Staněk s.r.o. si vyhrazuje právo změny vyplývající z chyby zadání.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.